Terminarz rekrutacji gimanzjum

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych Powiatowego Gimnazjum w Kętach
na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

Uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 11 kwietnia od godz.9:00  do
10czerwca 2016 r. do godz. 15:00.

 

 

od 8 do 12 lipca 2016 r. do godz 15:00

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz.15:00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15:00

 

21 lipca 2016 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

1 lipca 2016 r. godz. 15:00

 

5 sierpnia 2016 r. do godz. 15:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

 

7 lipca 2016 r.do godz. 15:00

od 9 sierpnia 2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8 lipca 2016 r.  do godz. 12:00

10 sierpnia 2016 r. godz.12:00