SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

na rok szkolny  2017/2018


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),

Na podstawie art. 204 ust.1. punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie wprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Zarządzenie nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

§ 2

Terminarz rekrutacji

Od 24 kwietnia od godz. 9:00 do 12 czerwca 2017r. do godz. 15.00 - składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek).

Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek o przyjęcie zawiera wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

W każdej wybranej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej w macierzystym gimnazjum. Gimnazjum wprowadza dane kandydata do Centralnej Bazy Danych.

Kandydaci kończący gimnazjum, które nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej w szkole pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane kandydata do Centralnej Bazy Danych. W przypadku, gdy LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach  jest szkołą pierwszego wyboru, kandydaci składają podanie w sekretariacie szkoły według ujednoliconego wzoru (PODANIE WYDRUKOWANE Z SYSTEMU REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ PO ZAREJESTROWANIU SIĘ KANDYDATA ).

Od 23 czerwca do 27 czerwca  2017 r. do godz. 15. 00 - dostarczenie do Liceum Ogólnokształcącego  im. S. Wyspiańskiego w Kętach świadectwa ukończenia gimnazjum                i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego przez uczniów, których gimnazjum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Do 28 czerwca 2017 do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków           o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 30 czerwca 2017 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 5 lipca 2017 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Do 7 lipca 2017 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 7 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.  – postępowanie uzupełniające.

§ 3

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.W postępowaniu rekrutacyjnym do LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach można uzyskać maksymalnie 200 punktów.

 

2. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria, uwzględniające:

1)     liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu – 100 punktów, przy czym wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty według zasady wynik z :

a) z języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

mnoży się przez 0,2;

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2,

2)     liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – 80 punktów, przy czym sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

a)     celujący –           18 punktów

b)    bardzo dobry –    17 punktów

c)     dobry –               14 punktów

d)    dostateczny –      8 punktów

e)     dopuszczający –   2 punkty.

3)     liczbę punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia – 18 punktów, przy czym:

a)     za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

b) za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności za wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

§ 4

Planowane oddziały

W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie czterech oddziałów klas pierwszych.

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

 

matematyczno – fizyczna

z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim

matematyka

fizyka

język angielski

historia i społeczeństwo

ekonomia w praktyce

język  polski

matematyka

język angielski

informatyka

matematyczno – geograficzna

z rozszerzoną geografią, matematyką i  językiem angielskim

geografia

matematyka

język angielski

historia i społeczeństwo

język polski

matematyka

geografia

informatyka

biologiczno – chemiczna

z rozszerzoną biologią, chemią i zwiększoną ilością godzin z matematyki

biologia

chemia

 

historia i społeczeństwo

 

język polski

matematyka

chemia

biologia

humanistyczna

z rozszerzonym językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie, historią

język  polski

wos

historia

przyroda

edukacja prawna

język  polski

matematyka

język angielski

wos

 

 

§ 5

Dokumentacja

Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki

w liceum poprzez dostarczenie oryginału:

- świadectwa ukończenia gimnazjum,

-zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

oraz

- kwestionariusza osobowego WZÓR KWESTIONARIUSZA

- karty zdrowia,

- dwóch fotografii podpisanych na odwrocie,

- deklaracji wyboru języka obcego WZÓR DEKLARACJI

- oryginału zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu

- w przypadku kandydatów z niepełnosprawnościami narządu słuchu, wzroku, ruchu  i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.

§ 6

Przepisy końcowe

1.Całością prac związanych z przyjęciem uczniów do klas pierwszych  tj. organizację składania dokumentów, analizą tych dokumentów i ustalaniem listy przyjętych zajmuje się  Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.

 

2.Wszystkie kwestie nie uregulowane niniejszym Regulaminem normowane są obowiązującymi przepisami.

 

Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Dyrektor Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

mgr Grażyna Kowalska

 

link do strony rekrutacja elektroniczna malopolska.edu.com.pl/Kandydat