Terminarz rekrutacji liceum

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Kętach
na rok szkolny 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 11 kwietnia  godz. 9:00  do 28 czerwca 2016 r. godz. 15:00

 

od 14 lipca 2016 godz.12:00 do 18 lipca 2016do godz.15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 24 godz. 9:00 do 28 czerwca 2016 r. godz. 15:00

 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15:00

do 21 lipca 2016

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

1 lipca 2016 r. do godz. 13:00

do 4 sierpnia 2016 do godz. 15:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 4 lipca 2016 godz. 13:00 do 12 lipca 2016 godz.15:00

do 20 sierpnia 2016 do godz.12:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13 lipca do godz. do 12:00

do 31 sierpnia 2016