W roku szkolnego 2017/2018 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 200

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Wynik egzaminu gimnazjalnego.

max 100 pkt

- wynik punktowy uzyskuje się mnożąc przez 0,2 wynik procentowy z j. polskiego, historii, wos-u, matematyki , przedmiotów przyrodniczych, zaś z j. obcego na poziomie podstawowym przez 0,08 a na poziomie rozszerzonym przez 0,12.

 

Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2.

Przeliczenie na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

max 80 pkt

za oceny wyrażone w stopniu:

celującym-              20 pkt

bardzo dobrym –   16 pkt

dobrym –                 12 pkt

dostatecznym –      8 pkt

dopuszczającym – 2 pkt.

Świadectwo ukończenia gimnazjum.

3.

Świadectwo ukończenia gimnazjum  z wyróżnieniem

5 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum.

4.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły tj. 1):

13 pkt

(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia)

Świadectwo ukończenia gimnazjum.

4.1

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień między województwami:

1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

4.2

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

1. tytuł finalisty konkursu przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

 

2. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

4.3

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

2. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

3. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

4. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

5. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

6. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

1) Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych, ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

4.4.

Uzyskanie wysokiego miejsca2) w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 4.1. - 4.3., organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1. międzynarodowym

4 pkt

2. krajowym

3 pkt

3. wojewódzkim

2 pkt

4. powiatowym

1 pkt

4.5.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1. międzynarodowym

4 pkt

2. krajowym

3 pkt

3. wojewódzkim

2 pkt

4. powiatowym

1 pkt

4.6 Uzyskanie wysokiego miejsca2) w zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1. międzynarodowym

4 pkt

2. krajowym

3 pkt

3. wojewódzkim

2 pkt

4. powiatowym

1 pkt

5.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

2 pkt

Świadectwo ukończenia gimnazjum.