REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO NA TEMAT:

 

„STANISŁAW WYSPIAŃSKI - PATRON NASZEGO LICEUM”


§ 1. Organizator i data Konkursu.

1. Organizatorem konkursu jest klasa I hg z Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach.

2. Konkurs odbędzie się w Dniu Patrona Liceum - 17 stycznia 2014r. w sali gimnastycznej naszej szkoły. Ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia.


§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń gimnazjum oraz każdy uczeń klas 1. i 2. liceum naszej szkoły, z wyjątkiem klasy odpowiedzialnej za Konkurs.

2. Każda z klas gimnazjalnych ma obowiązek wytypować jedną osobę z klasy do wzięcia udziału w konkursie, natomiast klasy licealne są zobowiązane do wytypowania dwóch osób z każdej klasy.
3. Nazwiska uczestników należy zgłosić do 10.12.2013r. u jednego z Organizatorów Konkursu - Mai Adamus, Aleksandry Szuflińskiej lub Justyny Kuźmy.


§ 3. Cele Konkursu i zakres wiedzy.

1. Celem Konkursu jest:

a) poszerzenie wiedzy na temat naszego patrona,

b) zainteresowanie sylwetką artysty,
c) integracja społeczności gimnazjalno-licealnej,
d) inspirowanie do rozwijania zainteresowań,
e) kształcenie umiejętności wynajdowania informacji z różnych źródeł.

2. Zakres wiedzy dla gimnazjum:

a) życiorys S. Wyspiańskiego,

b) twórczość plastyczna artysty,

c) miejsca związane ze Stanisławem Wyspiańskim.

3. Zakres wiedzy dla liceum:

a) życiorys,

b) twórczość plastyczna i literacka artysty,

c) miejsca związane ze Stanisławem Wyspiańskim,

d) dramat ”Wesele”.


§ 4. Zasady konkursu.

1. Do konkursu przestępuje jedna osoba z każdej klasy gimnazjalnej oraz dwie osoby z klas 1. i 2 . Liceum.
2. W konkursie nie biorą udziału uczniowie klasy I hg.
3. Konkurs odbędzie się w sali gimnastycznej, w obecności społeczności uczniowskiej i grona pedagogicznego.

4. Konkurs będzie przeprowadzony osobno dla Gimnazjum i Liceum.

5. Uczestnicy konkursu będą odpowiadać na pytania zadane przez organizatorów, a oceniane przez Komisję Konkursową.
6. Pytania mogą być ilustrowane materiałem filmowym, muzycznym lub fotograficznym.

7. Aby wyłonić zwycięzcę, odbędą się dwie tury Konkursu. Do II tury przechodzi trójka uczestników z największą liczbą punktów.

8. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi 17.01.2014 r.

9. W wyniku rywalizacji wyłoniony zostanie zwycięzca w Gimnazjum oraz zwycięzca w Liceum. Każdy z nich otrzyma główną nagrodę.


§ 5. Postępowania reklamacyjne.

Decyzja jury, co do wskazania zwycięzcy Konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.


§6. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.wyspian.pl oraz obok gabinetu p. Wicedyrektor.

2. Osobami odpowiedzialnymi za konkurs ze strony Organizatora są: Maja Adamus, Aleksandra Szuflińska, Justyna Kuźma.

3. Startując w konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.

4. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

6. Wszelkie zapytania należy zgłaszać do uczennic klasy I hg: Mai Adamus, Aleksandry Szuflińskiej lub Justyny Kuźmy oraz do wychowawcy klasy I hg – Jolanty Szlachetko.